13:34 +07 Thứ ba, 15/06/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - sự kiện

Phòng chống bệnh Covid 19

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020

Thứ ba - 17/12/2019 08:33

   Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, gần 90 năm hoạt động, Đảng ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, Đảng lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh bại hai đế quốc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại độc lập, thống nhất, đưa dân tộc Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   Ngày nay, Đảng ta tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Giai đoạn cách mạng mới, với nhiều thử thách mới đòi hỏi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là công chức, viên chức những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghề nghiệp, đó là điều kiện giải quyết tốt nhất những vấn đề do cuộc sống đặt ra.

   Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng [1]. Thực hiện di huấn của Người về chiến lược cán bộ, trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của tỉnh nói chung và cho đội ngũ công chức, viên chức của Trường Chính trị Sóc Trăng nói riêng được Đảng bộ Trường Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét, có ý nghĩa đột phá và đem lại một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường Chính trị Sóc Trăng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như: kinh phí đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, một số viên chức đi học phải tự túc về kinh phí trong điều kiện tiền lương còn hạn hẹp. Một số viên chức học chuyên sâu không đúng chuyên ngành đã học ở bậc đại học mà phải học chuyển đổi để đươc nghiên cứu chuyên sâu, một số viên chức đào tạo xong chưa phát huy tốt sở trường. Vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức Trường Chính trị Sóc Trăng có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn.

   Trường Chính trị Tỉnh Sóc trăng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng, Trường được thành lập năm 1947, là tiền thân của Trường Đảng mác - xít. Qua các thời kỳ, Trường Chính trị Sóc Trăng đã viết nên những trang sử hào hùng về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh nhà. Ngày nay với vị trí, vai trò của mình, Trường Chính trị tiếp tục hành trình trang bị kiến thức lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở, định hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Xuất phát từ thực tiễn, đòi hỏi phải tập trung xây dựng đội ngũ viên chức nhà trường đủ trình độ chuyên môn, trình độ lý luận thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy giao.
Thực hiện theo Đề án 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng và Quy định 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Trường Chính trị Sóc Trăng có 2 phòng, 3 khoa. Có tổng số 50 công chức, viên chức. Trong đó, có 1 công chức là người đứng đầu đơn vị và 49 viên chức (có 22 viên chức hành chính và 27 viên chức chuyên môn).
Đảng ủy và Ban Giám hiệu là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ và Nhà trường, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và công tác chuyên môn. Ban Chấp hành Đảng bộ hiện có 6 đồng chí, Ban Giám hiệu 3 đồng chí.

Bảng 1: Qui mô và cơ cấu công chức, viên chức của Trường Chính trị
Đơn vị tính:  người
Chia theo cấp quản lý/giới Toàn trường BCH Đảng bộ Ban
Giám
hiệu
CC, VC Tỉnh ủy quản lý Công chức VC không thực hiện chuyên môn Viên chức chuyên môn VC vừa  hành chính vừa chuyên môn
Tổng số CC, VC 50 6 3 3 1 22 22 5
Nam 27 5 3 3 1 12 8 5
Nữ 23 1 0 0 0 10 13 0
Nguồn: Phòng Tổ chức - hành chính - Thông tin tư liệu

   Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác quy hoạch cán bộ và giới thiệu bổ nhiệm những đảng viên giữ những nhiệm vụ chủ chốt trong cơ cấu tổ chức bộ máy. Đồng thời, chuyển ngạch một số viên chức hành chính sang ngạch viên chức chuyên môn. Từ đó, đã tạo điều kiện nhiều lượt viên chức đi đào tạo chuyên môn và đào tạo lý luận chính trị. Ngoài ra, còn đưa nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp.

   Hằng năm, nhà trường gửi nhiều lượt viên chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, Trường chính trị, tổ chức và tham gia với các trường trong khi vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức hội thảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn trên cơ sở trao đổi hoạt động khoa học và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Bảng 2: Trình độ đội ngũ công chức, viên chức Trường chính trị hiện nay
Đơn vị tính: người
Chia theo cấp quản lý Toàn Trường BCH Đảng bộ Ban
Giám hiệu
Công chức, viên chức Tỉnh ủy quản lý Viên chức hành chính Viên chức chuyên môn Viên chức vừa hành chính vừa chuyên môn
Trình độ Số lượng Đang học Số lượng Đang học Số lượng Đang học Số lượng Đang học Số lượng Đang học Số lượng Đang học Số lượng Đang học
Tiến sĩ 3 3 1 1 1 1 1 1     2 2    
Thạc sĩ 30 7 6   1   1   11 7 14   5  
Đại học 13                          
TNC3 1                          
Cao cấp  LL tương đương 29 2                        
Trung cấp LL 7 1             7          
Nguồn: Phòng Tổ chức - hành chính - Thông tin - tư liệu

   Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị có nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức Nhà trường. Theo đánh giá chung, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức của Trường có tăng về số lượng và về chất lượng. Nếu so sánh với 5 năm trước, thì sự gia tăng về mặt số lượng càng rõ ràng hơn. Đây là ưu điểm, là nỗ lực của cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu và cả công chức, viên chức toàn trường.

Bảng 3: Lượt người đào tạo trình độ chuyên môn
Đơn vị tính:  người
Học vị Giai đoạn 2010-2015 Giai đoạn 2016-2020
Số lượng Số lượng
Tiến sĩ 1 5
Thạc sĩ 9 18
Đại học 2 2
Nguồn: Phòng Tổ chức - hành chính - Thông tin - Tư liệu
   
   Qua khảo sát tình hình đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ công chức, viên chức Trường Chính trị, những năm qua có sự gia tăng đáng kể. Mặc dù, chuyên ngành đào tạo của viên chức chuyên môn là các ngành chính trị nhưng vẫn phải bổ sung kiến thức lý luận cao cấp, trung cấp lý luận chính trị - hành chính bảo đảm theo tinh thần Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 12/5/1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu coi việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho công chức, viên chức là chiến lược thường xuyên, liên tục, lâu dài và là yêu cầu cấp thiết.
Bảng 4: Lượt người được đào tạo trình độ lý luận chính trị
Đơn vị tính:  người
Học vị Giai đoạn 2010-2015 Giai đoạn 2016-2020
Số lượng Số lượng
Cử nhân, cao cấp 4 16
Trung cấp 3 4
                   Nguồn: Phòng Tổ chức - hành chính - Thông tin - Tư liệu
 
   Việc đánh giá chất lượng công chức, viên chức ở một đơn vị, không chỉ biểu hiện ở trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị mà cả trình độ ngoại ngữ, tin học. Thời gian qua, nhà trường chưa có chính sách khuyến khích viên chức nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tạo cơ chế tốt nhất để viên chức được tham gia học tập. Đây là vấn đề không thể thiếu trong chiến lược đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức đạt chuẩn cán bộ có trình độ ngoại ngữ, tin học trong quá trình hội nhập.

   Nhìn lại công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Trường Chính trị trong thời gian qua cho thấy: trước hết công tác đào tạo bồi dưỡng bám sát những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng có tính đến những nhiệm vụ mang tính cấp bách và nhu cầu lâu dài của đơn vị không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Nhà trường mà còn bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Tuy có nhiều tiếp cận khác nhau về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng nhìn chung đội ngũ công chức, viên chức của Trường Chính trị khi được trang bị và nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức lý luận chính trị có tác động lớn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

   Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, còn một số vấn đề đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Trường Chính trị cần phải làm:

   Một là, thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức phải gắn chặt với đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học.
 
   Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ viên chức của Trường thực hiện theo cơ chế chung, tức là phải là lãnh đạo đơn vị hoặc được quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị mới được học lý luận chính trị. Nhưng do trình độ đội ngũ viên chức chuyên môn giảng dạy ở Trường Chính trị là đối tượng đặt thù, vì vậy cần tập trung chuẩn hóa kịp thời.

   Ba là, cơ chế, chính sách, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cần kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình biến động của thực tế, để động viên, khuyến khích viên chức học tập, nghiên cứu.

   Để nâng cao trình độ đội ngũ viên chức Trường chính trị tỉnh Sóc trăng trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

   Thứ nhất, xây dựng và bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài của đơn vị. Chủ động thực hiện tốt quy hoạch cán bộ là phát hiện, tạo nguồn để đào tạo, bồi dưỡng đây là khâu trọng yếu. Đồng thời là một giải pháp quan trọng nhằm đưa công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ đi vào nền nếp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng viên chức một cách chủ động, khắc phục tình trạng bị động, hụt hẫng, chắp vá trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ ở Trường Chính trị trong thời gian tới.

   Thứ hai, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nói chung, đào tạo lý luận chính trị đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của công chức, viên chức nói riêng. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phải gắn với quy hoạch và bố trí sử dụng, tạo nguồn đội ngũ giảng viên thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát yêu cầu phát triển và thực hiện nhiệm vụ chung nhà trường. Song cũng cần chú trọng việc bố trí hợp lý viên chức sau khi đào tạo, bồi dưỡng để phát huy tốt nhất sở trường của họ.

   Thứ ba, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách của Trường Chính trị phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như của Trung ương, bảo đảm cho nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, khuyến khích động viên công chức, viên chức trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao hơn.

   Tóm lại, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ở Trường Chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là kể từ sau khi sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy. Có quan tâm thường xuyên công tác này mới giúp đội ngũ công chức, viên chức bổ sung tri thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, qua đó đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn mới.
 


 [1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, tập 5, tr.269

Tác giả bài viết: ThS. Trịnh Thị Nhàn - Trưởng Khoa Lý luận Cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1045

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33826

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3075974

1   Đăng nhập thành viên