09:01 +07 Thứ tư, 15/07/2020

1   Menu

1   Đăng nhập thành viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu Khoa học » Nghiên cứu - Trao đổi

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng những kết quả đạt được và một số giải pháp trong thời gian tới

Thứ hai - 10/12/2018 09:57

                                                   Nguyễn Trang Hòa
                                        Khoa Nhà nước và pháp luật
 
 
      Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến với mọi tầng lớp nhân dân, với những kết quả rất đáng ghi nhận; góp phần quan trọng vào quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
 
  1. Những kết quả cụ thể đã đạt được

      Trong thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã tích cực quán triệt, triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách cũng như các văn bản pháp luật về PCTN như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…v.v; Luật PCTN và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung về PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020…v.v.

     Tỉnh cũng đã tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch, đề án có liên quan như: Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chương trình hành động PCTN đến năm 2020; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện PCTN năm 2018...v.v.

      Song song đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng luôn quan tâm sâu sát công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN, xem đây là cầu nối quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến với nhân dân một cách toàn diện, nhằm giúp nhân dân nắm bắt, phản ánh kịp thời nếu phát hiện những biểu hiện tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức.

       Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN còn có sự phối hợp tốt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở. Chỉ tính riêng trong năm 2018, các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 235 lớp tập huấn về công tác PCTN với 5.432 lượt người tham dự; phổ biến lồng ghép được 1.321 cuộc với 29.917 lượt người tham dự([1]).

      Trong đó, nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL về PCTN cũng ngày càng phù hợp hơn. Đơn cử như các đài phát thanh truyền hình ở địa phương đã phát sóng chuyên mục về PCTN đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác PCTN([2]). Việc đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm nhiều hơn của người dân vì đã có sự chắt lọc nội dung, dần phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng khác nhau.

     Mặt khác, công tác xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được các cấp uỷ đảng quan tâm, chú trọng, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng nhất là sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020([3]). Tỉnh còn thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Theo số liệu thống kê, trong 10 năm từ năm 2006-2016, toàn tỉnh đã tổ chức 25.981 lớp bồi dưỡng về công tác nội chính và PCTN với hơn 1.098.000 lượt người tham dự([4])…v.v.

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn những hạn chế nhất định như: chất lượng, nội dung, phương thức tuyên truyền, PBGDPL còn chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tế đặt ra; một bộ phận báo cáo viên còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền…v.v.

2. Một số giải pháp trong thời gian tới

     Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới, cần tập trung quan tâm đến một số giải pháp sau:

     Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN. Gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

     Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc tuyên truyền, PBGDPL về PCTN. Công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy tất cả cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên phải có sự phối hợp, có trách nhiệm làm nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL về PCTN đến với toàn thể nhân dân ở địa phương. Thêm vào đó, các cơ quan chức năng cần quan tâm làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn. Trước hết, Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố phải luôn đảm bảo vai
trò chủ chốt, đi đầu trong việc tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL về PCTN.

     Ba là, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngoài ra, cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phù hợp với yêu cầu công tác.

     Bốn là, tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL về PCTN phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực; mặt khác, cần thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin nhiều hơn nữa trong công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau. Hay như từng cơ quan, đơn vị có thể xây dựng và hoàn thiện một chuyên mục riêng trên website, cổng thông tin điện tử và thường xuyên cập nhật các tài liệu, đăng tải những câu chuyện, tấm gương điển hình về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Năm là, cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN trên địa bàn; chú trọng việc đánh giá, rút kinh nghiệm để từ đó có cách thức xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và có chế độ tuyên dương, khen thưởng thích hợp đối với những cá nhân, tổ chức, đơn vị có những cách làm hay, sang tạo, thiết thực./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Quý Trọng, Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, http://noichinh.vn.

2. Nguyễn Văn Bon, Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, https://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/tuyengiao

3. Nguyễn Trịnh Hoàn, Sóc Trăng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, http://noichinh.vn.
4. TS. Lê Hồng Liêm, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2011 (Xem thêm tại: http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su-dang/books-410620152541856/index-5106201525314566.html).

5. Trương Thế Nguyễn, Tuyên truyền về CCHC ở khu vực Tây Nam Bộ và một số giải pháp trong thời gian tới, Tạp chí Khoa học Cần Thơ, số 03/2018.
6. UBND tỉnh Sóc Trăng, Báo cáo số Số:  84/BC-UBND, ngày 14/6/2016.
7. UBND tỉnh Sóc Trăng, Báo cáo số 279-BC/UBND ngày 28/11/2018 về kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.
 
 
 


[1] UBND tỉnh Sóc Trăng, Báo cáo số 279-BC/UBND ngày 28/11/2018 về kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

[2] Quý Trọng, Sóc Trăng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, http://noichinh.vn.

[3] Toàn tỉnh có 05 báo cáo viên cấp Trung ương, 53 cáo viên cấp tỉnh và 319 báo cáo viên cấp huyện (xin xem them: Nguyễn Văn Bon, Nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, https://www.soctrang.gov.vn/wps/portal/tuyengiao).

[4] Nguyễn Trịnh Hoàn, Sóc Trăng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, http://noichinh.vn/.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 387

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24082

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2497070