09:34 +07 Thứ tư, 15/07/2020

1   Menu

1   Đăng nhập thành viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu Khoa học » Nghiên cứu - Trao đổi

Nâng cao chất lượng học tập các Nghị quyết Trung ương thông qua viết bài thu hoạch của đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Thứ tư - 03/10/2018 09:05

                                                                 ThS Phạm Chánh Tông
                                                   Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin
 

     Chi Đoàn Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Trường Chính trị, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan, Nhóm V. Trong năm 2018, số lượng đoàn viên Chi đoàn là 28 đ/c (đồng chí) trong đó 18 đ/c nữ và đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn là 24 đ/c. Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị là công nhân viên chức, giảng viên nên có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cao; vừa tham gia phong trào vừa đảm nhận chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó cho thấy đoàn viên Chi đoàn có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; chấp hành tốt đường lối, chủ trương,chính sách và pháp luật của Đảng Nhà nước; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và phong trào Đoàn.

    Xuất phát từ tình hình trên, Chi đoàn Trường Chính trị có nhiều thuận lợi cũng như cũng có phần khó khăn trong việc học tập, quán triệt, vận dụng các nghị quyết Trung ương vào công việc, trước hết là việc viết bài thu hoạch sau mỗi đợt triển khai học tập, quán triệt nghị quyết. Thấy được thuận lợi và khó khăn để tìm ra nguyên nhân từ đó đề xuất giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt việc viết thu hoạch các nghị quyết trung ương, vận dụng vào công việc là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Chi đoàn Trường Chính trị Sóc Trăng hiện nay.

    Xác định được tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu và vận dụng các nghị quyết trung ương vào thực tiễn công việc, kể từ đợt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tại Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/03/2016, Bộ Chính trị đã yêu cầu “…Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết”. Ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, viết bài thu hoạch còn thể hiện trách nhiệm và quyền chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia với chi bộ, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở cấp mình.

    Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đảng viên sinh hoạt Đoàn, viết bài thu hoạch sau khi học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong bài viết thu hoạch, trên cương vị, vị trí công tác của mình, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, kể từ đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo cùng cấp tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đảng viên sinh hoạt Đoàn viết bài thu hoạch; tổ chức đánh giá chất lượng bài thu hoạch, đồng thời tổng hợp những đề xuất kiến nghị, giải pháp của cán bộ, đảng viên, đảng viên sinh hoạt Đoàn về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.
Nói riêng trong đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị, đánh giá hiệu quả việc viết bài thu hoạch của đoàn viên là đảng viên từ sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Nghị quyết Trung ương 5 và Trung ương 6 Khóa XII, đã được các chi bộ trực tiếp lãnh đạo đoàn viên yêu cầu thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Qua việc thực hiện viết bài thu hoạch nhận thức của từng đoàn viên được nâng lên, có tư tưởng chính trị vững vàng, nắm rõ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, vận dụng cụ thể vào công việc giảng dạy ở các đoàn viên là giảng viên. Từ tình hình đó, người viết rút ra những thuận lợi cũng như khó khăn, hạn chế của việc học tập, viết bài thu hoạch các nghị quyết trung ương trong Chi đoàn Trường Chính trị như sau:

* Mặt thuận lợi:

     Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đoàn viên trong Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Đảng cấp trên. Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chi bộ lãnh đạo trực tiếp đoàn viên đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt trong đơn vị mình. Các chi bộ đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên, nhắc nhỡ thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nghị quyết.

    Đội ngũ đoàn viên trong Chi đoàn có trình độ văn hóa, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn cao; vừa học tập quán triệt nghị quyết đồng thời gắn kết với nhiệm vụ của đơn vị là giảng dạy lý luận chính trị, nên đối với phần đông đoàn viên của Chi đoàn thì việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi người. Chính vì vậy, đội ngũ đoàn viên Chi đoàn đã chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin và nghiêm túc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

     Trong quá trình học tập, các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu... được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết.

     Sau học tập, hầu hết đoàn viên trong Chi đoàn đều thực hiện nghiêm túc việc viết bài, đánh giá bài thu hoạch các văn kiện, nghị quyết đã quán triệt. Bài thu hoạch của đoàn viên đều đạt yêu cầu, trả lời đầy đủ các câu hỏi mà Ban tổ chức Hội nghị đưa ra. Đoàn viên đã nghiêm túc trong việc viết bài thu hoạch thể hiện qua hình thức, nội dung và thời gian nộp bài đúng quy định.

     Các bài thu hoạch đã thể hiện rõ nhận thức của từng đoàn viên về nội dung trong các văn kiện, như: văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 5 và 6 khóa XII. Qua đó có liên hệ thực tiễn với chức năng, nhiệm vụ của cá nhân trên cương vị, công việc đảm nhiệm và có đưa ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của Đảng, ở đơn vị, ngành và từng lĩnh vực công tác phụ trách; có đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

     Nhìn chung, việc tổ chức cho đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thông qua viết bài thu hoạch đã góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền chính trị của mỗi đoàn viên trong việc tham gia xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình; gắn kết chặt chẽ việc học tập với nhiệm vụ giảng dạy chính trị.

     Mặc dù, việc viết bài thu hoạch sau học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là cấp cơ sở, cấp chi bộ được quán triệt thực hiện nhất quán, triệt để trong các cấp, toàn bộ đảng viên, đảng viên sinh hoạt Đoàn. Nhưng nhìn riêng trong Chi đoàn Trường Chính trị Sóc Trăng, việc thực hiện viết bài thu hoạch vẫn còn những hạn chế cơ bản nhất định như sau:

* Mặt khó khăn, hạn chế:

     Một là, một số ít bộ phận đoàn viên vẫn chưa thấy rõ trách nhiệm của mình nên việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng chưa đầy đủ hoặc tham gia với tư thế bị động, chưa tích cực, nên ảnh hưởng đến chất lượng chung.

     Hai là, trong việc viết bài thu hoạch học tập quán triệt nghị quyết một bộ phận đoàn viên còn có tư tưởng đối phó, sao chép và không có những liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, bản thân. Nội dung còn chung chung, chưa nêu được giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cụ thể trên từng cương vị, nhiệm vụ của mình.

     Ba là, một số nghị quyết của Trung ương có nội dung dài mà thời gian nghiên cứu, học tập ngắn nên báo cáo viên khó phân tích, luận giải sâu sắc hơn cho người học; một số đồng chí báo cáo viên khi truyền đạt nội dung ít liên hệ thực tiễn nên chưa tạo được sức lôi cuốn, thu hút đối với người nghe từ đó người học không nắm rõ nội dung các nghị quyết ảnh hưởng đến công việc viết bài thu hoạch.

     Bốn là, công tác quản lý, giám sát đoàn viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch chưa kịp thời, sâu sát. Việc đổi mới học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng sao cho có hiệu quả được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng, nhưng đến nay vẫn còn khó khăn, lúng túng, nhất là ở cơ sở.

* Những hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

    - Việc ý thức học tập các văn kiện, nghị quyết của đoàn viên nhiều khi chưa được thường xuyên, còn có biểu hiện lơ là trong học tập; xem đây là việc làm có lệ mà không thấy được việc học tập là cần thiết của người đoàn viên, nhất là những đoàn viên là giảng viên để vận dụng vào công việc và cuộc sống.

    - Đoàn viên trong Chi đoàn còn kiêm nhiệm nhiều công việc, còn bị chi phối nhiều thứ từ chuyên môn đến cuộc sống nên đôi khi chưa có thời gian đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu và viết bài thu hoạch, chưa đào sâu suy nghĩ để vận dụng nghiên cứu các nghị quyết vào công việc.

    - Chi đoàn có phối hợp với các chi bộ đề ra kế hoạch để đoàn viên viết bài thu hoạch sau học tập các nghị quyết nhưng không thường xuyên kiểm tra, giám sát nội dung viết bài thu hoạch của đoàn viên có đúng với đề cương viết thu hoạch không; việc vận dụng vào bản thân, đơn vị và các kiến nghị giải pháp có hiệu quả không hay còn tình trạng sao chép. Chưa có tổng kết việc viết bài thu hoạch xem có những mặt ưu khuyết gì để kịp thời khuyến khích, động viên hay phê bình sửa chữa.

* Giải pháp:

    Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập quán triệt các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng thông qua việc viết bài thu hoạch, cần đề xuất Chi đoàn Trường Chính trị Sóc Trăng thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

    Thứ nhấtsau mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, Chi đoàn và các chi bộ cần chỉ đạo theo dõi việc viết bài thu hoạch cá nhân nhằm tránh việc sao chép hình thức hoặc đối phó, có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nội dung nghị quyết. Đây là cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng học tập các Nghị quyết của Đảng.

    Thứ hai, đối với đặc thù các đoàn viên là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị thì để việc viết bài thu hoạch các nghị quyết của Đảng có hiệu quả cần có giải pháp nghiên cứu áp dụng các nghị quyết vào công việc giảng dạy nhanh chóng. Đến khi đó từng đảng viên trong Chi đoàn sẽ có nhu cầu thiết thân phải tìm hiểu thấu đáo các nội dung nghị quyết và việc gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn sẽ nhanh chóng và hiệu quả nhanh.
Cần có chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát thông qua thao giảng, dự giờ đối với đoàn viên là giảng viên để đánh giá mức độ áp dụng các nghị quyết vào các bài giảng cụ thể.

    Thứ baChi đoàn cần phối hợp với các chi bộ để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, giám sát việc viết bài thu hoạch của đoàn viên; kiểm tra kết quả thực hiện, kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nội dung yêu cầu viết bài thu hoạch.

    Thứ , tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới. Động viên, đôn đốc đoàn viên tham gia, tham dự đầy đủ; tránh tình trạng tham gia cho có mà không chú ý lắng nghe, đến muộn - về sớm.

   Thứ năm, cần có thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục có thông tin, nội dung về học tập, triển khai nghị quyết của Đảng, cũng như kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng trong toàn Tỉnh đến đoàn viên của Chi đoàn.

    Thứ sáu, các cấp ủy Đảng cấp trên cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện viết bài thu hoạch, đưa hoạt động này vào nề nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra kết quả, hiệu quả viết bài thu hoạch làm kết quả số liệu của công tác tuyên truyền, và đó là vấn đề được thể chế hóa trong các nghị quyết tiếp theo.

    Tóm lại, để nâng cao chất lượng viết bài thu hoạch các nghị quyết Trung ương trong đoàn viên thì đòi hỏi Chi đoàn và từng đoàn viên phải có kế hoạch, phải biến việc học tập và viết bài thu hoạch các nghị quyết Trung ương, phải xem đây là nhiệm vụ chính trị và việc làm thường xuyên, là động lực công việc của người đoàn viên, nhất là đối với đoàn viên là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. Chi đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng kết việc viết bài thu hoạch trong sơ kết và tổng kết Chi đoàn. Bên cạnh đó phải luôn luôn đóng góp cho Chi đoàn, đồng chí, đồng nghiệp của mình về việc viết bài thu hoạch các nghị quyết Trung ương cho có hiệu quả nhất./.


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 427

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24122

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2497110