09:41 +07 Chủ nhật, 05/07/2020

1   Menu

1   Đăng nhập thành viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu Khoa học » Nghiên cứu - Trao đổi

Một số kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh Sóc Trăng

Thứ sáu - 11/11/2016 13:26

      Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một nội dung quan trọng trong công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay. Trong thời gian qua, các cơ quan hành chính nhà nước ở Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng, nổ lực với nhiều hình thức, cách làm đổi mới, sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách TTHC, tăng dần sự hài lòng của công dân, tổ chức
 
     1. Những kết quả cụ thể đã đạt được

      Về kiểm soát việc ban hành mới các loại TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương: Thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của UBND tỉnh có quy định về TTHC trước khi ban hành, nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng chịu tác động từ TTHC. Từ đó, các quy định TTHC được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật.

      Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản TTHC: Việc ban hành kế hoạch rà soát TTHC được các ngành, các cấp thực hiện tích cực, bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn rà soát quy định, thủ tục hành chính của UBND tỉnh tại kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 16/01/2012, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 31/01/2013, Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 23/01/2014. Riêng năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về rà soát, chuẩn hóa và công khai TTHC.
Việc công bố, cập nhật TTHC: Để công bố kịp thời các TTHC mới ban hành trong các VBQPPL của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 về Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Sóc trăng thay thế Quyết định số 141/QĐ-UBDN ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Giai đoạn 2011 – 2015, UBDN tỉnh ban hành 194 quyết định công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bãi bỏ, hủy bỏ. Đồng thời, tổ chức nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC các TTHC được công bố. Công tác niêm phong công khai TTHC được 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức: niêm yết bản giấy tại trụ sở cơ quan, sử dụng hệ thống màn hình cảm ứng đặt tại trụ sở, niêm yết trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Tỷ lệ niêm yết đạt 100%...v.v.

       Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định.

      Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Hiện nay, toàn tỉnh có 14/18 sở, ban ngành cấp tỉnh, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 109/109 xã, phường, thị trấn thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; có 05/18 sở, ban ngành và 10/11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã áp dụng thành công mô hình một cửa liên thông hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tính đến cuối tháng 4/2015, tổng số TTHC được áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 1.608 thủ tục, trong đó có 1.157 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành (846 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa và 188 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông); 257 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 194 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

      Tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; bố trí đủ nhân lực đạt chuẩn về trình độ và phẩm chất làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời, thực hiện chi phụ cấp cho đội ngũ này đúng quy định. Hiện nay, đã có 11/18 sở, ban, ngành tỉnh (đạt tỷ lệ 61,11%) ; 11/11 UBND các huyện, thị xã, thành phố (đạt tỷ lệ 100%) và 60/109 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 55%) đã triển khai hoàn tất hệ thống một cửa điện tử, một cửa liên thông hiện đại (phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông hiện đại).

      Một số tồn tại, hạn chế:

     Việc triển khai, quán triệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, nội dung chưa cụ thể, thiếu sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC và yêu cầu bổ sung hồ sơ từ hai lần trở lên vẫn còn xảy ra. Chưa đúng quy định thống nhất lĩnh vực, số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, từ đó mỗi địa phương thực hiện khác nhau, người dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian. Các văn bản có quy định TTHC thường xuyên thay đổi, cán bộ công chức chậm cập nhật..v.v.

     2. Một số kinh nghiệm

      Một là, luôn quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác cải cách TTHC. Các cấp ủy đảng phải luôn quan tâm sâu sát đến công tác cải cách TTHC xem đây là nội dung then chốt trong quá trình cải cách hành chính ở địa phương, để có thể có những chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan.

     Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cải cách TTHC phải được thường xuyên tuyên truyền bằng nhiềi biện pháp, hình thức và cách làm khác nhau, phù hợp với các đối tượng, trình độ; đặc biệt là phải luôn quan tâm công tác tuyên truyền đối với bà con người dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, trình độ còn thấp.

     Ba là, các cơ quan hành chính nhà nước phải thường xuyên tổ chức rà soát các TTHC hiện hành, thường xuyên rà soát lại các loại TTHC của cơ quan, đơn vị mình, những loại thủ tục rườm rà, phức tạp không cần thiết thì phải mạnh dạn đề xuất, sửa đổi, hoặc bãi bỏ, tránh gây phiền hà cho người dân, làm hao phí các nguồn lực không cần thiết.

    Bốn là, tăng cường thực hiện công khai, minh bạch về TTHC; tiếp nhận, xử lý kip thời các đề xuất kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Các loại TTHC đều phải được công khai một cách đầy đủ, rõ ràng trên mạng internet, tại bộ phận một cửa hoặc có thể phát tờ rơi để mọi người có thể hiểu và thực hiện đúng, việc công khai này còn có tác dụng ngăn chặn hành vi vòi vĩnh của một bộ phận công chức trong quá trình thực hiện các loại thủ tục cho người dân.

     Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: Đội ngũ cán bộ công chức vừa là đối tượng vừa là chủ thể của quá trình cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là yếu tố quyết định rất quan trọng trong quá trình cải cách TTHC, một đội ngũ công chức có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân, nhiệt tình trong công tác là vấn đề then chốt nhất hiện nay. Ngoài ra, các cơ quan hành chính nhà nước phải luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ người dân một cách tốt nhất có thể, tạo sự thân thiện, thoải mái cho người dân trong quá trình đến thực hiện các loại thủ tục, và hướng đến việc cung cấp ngày càng nhiều các loại dịch vụ hành chính công qua mạng internet./.
                                                                                                          Lê Thị Cẩm Tú
                                                                                    Giảng viên Khoa Nhà nước & Pháp luật


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 1053

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8044

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2481032