05:43 +07 Thứ ba, 02/06/2020

1   Menu

1   Đăng nhập thành viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Học viện hành chính
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
SocTrang.gov.vn
Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
csdl.thutuchanhchinh.vn/

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu Khoa học » Nghiên cứu - Trao đổi

Giảng viên Trường Chính trị Sóc Trăng nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thứ ba - 15/08/2017 16:11

 
       Ngày 03/6/2017 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành các nội dung của Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 khóa XII. Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng, gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

       Trên tinh thần đó, ngày 29-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Tại Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức 15 điểm cầu hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương để quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XII. 
         
       Tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, giảng viên chúng tôi đã được cung cấp thêm cũng như nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương ương Đảng khóa XII. Ngoài ra, tại hội nghị, chúng tôi cũng được nghe đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo 3 chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết số 10-NQ/TW, số 11-NQ/TW và số 12/NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
Đảng ta khẳng định 3 nội dung của Nghị quyết lần này được đánh giá là những vấn đề cốt lõi, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề định hướng rõ hơn về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân.

       Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP.

      Từ đó, cho thấy Đảng ta có bước khẳng định quan trọng trong tiến trình định hướng phát triển nền kinh tế của đất nước trước xu thế hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực.

      Hội nghị lần này được đánh dấu với 3 Nghị quyết quan trọng liên quan đến vấn đề kinh tế, mà kinh tế lại là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với mỗi quốc gia và Việt Nam cũng không ngoại lệ; Đảng ta đã khẳng định Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng văn hóa, con người là nền tảng xã hội. Do vậy với 3 nghị quyết lần này, mỗi nghị quyết mang ý nghĩa khác nhau nhưng quy tụ lại vẫn định hướng chiến lược phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

      Điển hình như nội dung nghị quyết số 12 cho thấy Đảng ta đã đến lúc phải quyết liệt và mạnh mẽ hơn đối với kinh tế. Vì đây là là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bởi lẽ kinh tế nhà nước như ta đã từng xác định là đầu tàu trong nền kinh quốc doanh. Và đây thật sự là vấn đề lớn, khó và phức tạp. Đảng và Nhà nước ta đã bàn nhiều lần ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát triển doanh nghiệp Nhà nước và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp Nhà nước vẫn chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước; chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế. Hiệu quả kinh doanh và đóng góp của phần lớn doanh nghiệp Nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư. Không ít doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỉ đồng "đắp chiếu", làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân…

      Có một câu hỏi lớn đặt ra cần được giải đáp thấu đáo là: Vì sao những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được chỉ ra từ lâu nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn. Phải chăng nguyên nhân chủ yếu là do chưa xác định rõ ràng, đúng đắn chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ chính trị - xã hội của doanh nghiệp Nhà nước; chưa có chuẩn mực trong hạch toán kinh doanh đúng đắn và phù hợp với doanh nghiệp Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa thông thường với sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích. Việc quản lý, quản trị doanh nghiệp Nhà nước chậm được đổi mới, hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế. Thể chế quản lý, kiểm tra, giám sát về đầu tư và tài chính đối với doanh nghiệp, nhất là về bảo lãnh vốn vay, định giá đất đai, tài sản hữu hình, vô hình còn nhiều bất cập.

      Công tác cán bộ, chính sách tiền lương của doanh nghiệp chưa phù hợp với cơ chế thị trường; quyền hạn và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp chưa đủ rõ. Việc tách chức năng quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chậm. Cơ chế quản lý, giám sát và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp còn bất cập, dễ bị lợi dụng để trục lợi; tham nhũng, tiêu cực. Việc đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

      Tất cả những vấn đề nêu trên thì việc Đảng ta khẳng định việc “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” sẽ là nền tảng, là bước nối tiếp để vực dậy, khẳng định lại vị thế và vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc doanh. Đặc biệt, là vấn đề thể hiện rõ nét của con đường phát triển kinh tế Việt Nam với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
          
      Với vai trò của mình, các giảng viên của trường nói chung và của Khoa Nhà nước – Pháp luật nói riêng, cố gắng truyền tải nội dung của nghị quyết vào nội dung bài giảng thật khoa học, phù hợp; bởi lẽ một số bài giảng của chương trình Trung cấp chính trị có liên quan chặt chẽ với những nội dung của Nghị quyết lần này, đây là điều kiện thuận lợi để giảng viên làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, làm rõ hơn những vấn đề giữa lý luận và thực tiễn, là nền tảng định hướng cho quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế.

      Bên cạnh, tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
         
       Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải nghiêm minh. Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc”./.
                                                                                                     Minh Trang
                                                                                      Khoa Nhà nước – Pháp luật


                                                                    
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

1   Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 144

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 590

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2441211